<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Oracle 11g nowe cechy cz. 4 | Performance

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Performance

Odkąd baza Oracle opiera swoją potęgę wydajnościową na optymalizatorze kosztowym, poprawne zbieranie i przechowywanie statystyk stało się jednym z głównych obszarów tematu strojenia bazy danych. Przyjrzyjmy się niektórym nowym cechom statystyk, które dostarcza nam baza Oracle 11g.

„Wiszące” statystyki

baza Oracle 11g daje nam opcję wyboru, czy zebrane statystyki zostaną opublikowane po zebraniu, czy otrzymają status „wiszącej” statystyki. Żeby określić, czy statystyki zostaną opublikowane bezpośrednio po zebraniu, czy też otrzymają status „wiszących”, możemy użyć funkcji GET_PREFS('PUBLISH') z pakietu DBMS_STATS. Jeżeli funkcja zwróci wartość TRUE, będzie to oznaczało, że statystyki zostaną opublikowane bezpośrednio po zebraniu. Aby zmienić ten parametr możemy skorzystać z funkcji SET_SCHEMA_PREFS (lub SET_TABLE_PREFS gdy chcemy wskazać konkretną tabelę), również znajdującej się w pakiecie DBMS_STATS. Gdy statystyki zostaną zebrane jako „wiszące”, możemy podejrzeć wygenerowane wartości w odpowiednich tabelach słownika danych: USER_TAB_PENDING_STATISTICS, USER_COL_PENDING_STATISTICS, USER_IND_PENDING_STATISTICS. Następnie w zależności od tego, czy uzyskamy zadowalający nas efekt, możemy statystyki opublikować (DBMS_STATS.PUBLISH_PENDING_STATS), bądź skasować (DBMS_STATS_DELETE_PEDING_STATS).

Przykład:

SQL> select dbms_stats.get_prefs('PUBLISH','HR','EMPLOYEES2')
2 from dual;
DBMS_STATS.GET_PREFS('PUBLISH','HR','EMPLOYEES2')
--------------------------------------------------------------------------------
TRUE
SQL> begin
2 dbms_stats.set_table_prefs('HR','EMPLOYEES2','PUBLISH','FALSE');
3 end;
4 /
Procedura PL/SQL zostala zakonczona pomyslnie.
SQL> delete employees2;
110 wierszy zostalo usunietych.
SQL> commit;
Zatwierdzanie zostalo ukonczone.
SQL> begin
2 dbms_stats.gather_table_stats('HR','EMPLOYEES2');
3 end;
4 /
Procedura PL/SQL zostala zakonczona pomyslnie.
SQL> select 'OPUBPLIKOWANE :' || num_rows as pub
2 from user_tables
3 where table_name='EMPLOYEES2';
PUB
-------------------------------------------------------
OPUBPLIKOWANE :110
SQL> select 'WISZACE :' || num_rows as pend
2 from user_tab_pending_stats
3 where table_name='EMPLOYEES2';
PEND
-------------------------------------------------
WISZACE :0
SQL> begin
2 dbms_stats.publish_pending_stats('HR','EMPLOYEES2');
3 end;
4 /
Procedura PL/SQL zostala zakonczona pomyslnie.
SQL> select 'OPUBPLIKOWANE :' || num_rows as pend
2 from user_tables
3 where table_name='EMPLOYEES2';
PEND
-------------------------------------------------------
OPUBPLIKOWANE :0

Statystyki, które nie są opublikowane, nie mają wpływu na zmianę planu wykonania zapytania, wyjątkiem jest sytuacja, gdy wartość parametru optimizer_use_pending_statistics jest ustawiona na TRUE.

Statystyki wielokolumnowe i oparte na funkcjach

Oracle 11g przedstawia nowe możliwości w generowaniu histogramów. Począwszy od tej wersji bazy danych mamy możliwość zbierania statystyk opartych na grupie kolumn oraz na funkcjach. Dzięki tej możliwości otwierają się zupełnie nowe możliwości wpływania na optymalizator kosztowy w celu wygenerowania najbardziej właściwego planu wykonania zapytania. Aby skorzystać z możliwości generowania statystyk wielokolumnowych należy uprzednio stworzyć grupę kolumn, do której będziemy się odwoływać.

Przykład:

SQL> declare
2 v_name varchar2(30);
3 begin
4 v_name :=
dbms_stats.create_extended_stats(null,'EMPLOYEES','(DEPARTMENT_ID,JOB_ID)');
5 end;
6 /
Procedura PL/SQL zostala zakonczona pomyslnie.
SQL> begin
2 dbms_stats.gather_table_stats(null,'EMPLOYEES', method_opt=>'for all columns size auto for
columns (DEPARTMENT_ID,JOB_ID)');
3 end;
4 /
Procedura PL/SQL zostala zakonczona pomyslnie.
SQL> begin
2 dbms_stats.gather_table_stats(null,'EMPLOYEES', method_opt=>'for all columns size auto for
columns (lower(FIRST_NAME))');
3 end;
4 /
SQL> select extension_name, extension
2 from user_stat_extensions
3 where table_name='EMPLOYEES';
EXTENSION_NAME EXTENSION
------------------------------ ------------------------------------------------------------
SYS_STUCCK0PNI_XUVBAGRNRRUF29S ("DEPARTMENT_ID","JOB_ID")
SYS_STUKTFUBS35V1$LRO53L2Z$F8R (LOWER("FIRST_NAME"))

Jakkolwiek funkcjonalność wydaje się być ciekawa oraz obiecująca, przeprowadzone testy wskazują, że mechanizm jest jeszcze niestabilny a zachowanie optymalizatora trudne do przewidzenia.

Bind-Aware Peeking

Do tej pory używanie zmiennych wiązanych mogło nieść ze sobą ryzyko zmniejszenia wydajności zapytań, gdy w kolumnach znajdowały się dane o nierównomiernym rozkładzie, nadające się do zakładania histogramów. Oracle 11g proponuje nam rozwiązanie mające uwolnić nas od problemu wybierania, kiedy używać zmiennych wiązanych a kiedy jednak lepiej jest użyć literałów. Dzięki nowemu mechanizmowi Bind-Aware Peeking, SQL przy pierwszym wykonaniu przejdzie normalne, twarde parsowanie. Następne wykonanie spowoduje znalezienie zbuforowanego planu wykonania zapytania, unikając twardego parsowania. Po wykonaniu SQL, jego statystyki dotyczące wykonania zostaną porównane ze statystykami z poprzednich wykonań. Jeżeli Oracle zauważy, że porównanie wypada na niekorzyść, oznaczy nasz kursor jako bind-aware. Dzięki temu przy kolejnych wykonaniach będzie sprawdzana selektywność predykatów i, jeśli trzeba, wygenerowany nowy plan wykonania zapytania. Efektem takiego działania jest powstanie kilku różnych planów wykonania zapytania dla tego samego kursora, zawierającego zmienne wiązane. Odpowiedni plan będzie wybierany na podstawie wartości przypisanych do zmiennych wiązanych.